Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti ČEMAT, s.r.o.

I. ÚVODEM

Ochrana osobních údajů není jen naší zákonnou povinností, ale také našim zájmem, neboť si našich zákazníků vážíme, a proto je jednou z našich priorit také ochrana osobních údajů, které zpracováváme. Tento článek vysvětluje náš přístup k této problematice na všech webových stránkách společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o., zejména se na této stránce můžete seznámit s těmito oblastmi:

– zpracování osobních údajů, která provádíme,
– způsoby zpracování,
– Vaše práva jakožto subjektů údajů a způsoby jejich uplatnění,
– kontakty ve věcech ochrany osobních údajů

Věříme, že pro Vás tento dokument bude dostatečně srozumitelný. V opačném případě se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktů, vše Vám rádi objasníme či upřesníme.

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem veškerých osobních údajů pro všechna dále uvedená zpracování je společnost:
ČEMAT, s. r.o.
se sídlem: Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
IČ: 60776480
DIČ: CZ60776480 zapsána v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 6760
zastoupená: Naděžda Postrzedniková, jednatelkou společnosti
(dále jen „Správce“)

III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZPRACOVÁNÍ

Správce provádí následující zpracování osobních údajů:

a) Marketing – obchodní sdělení, určování nejvhodnější nabídky zákazníkům
b) Komunikace s potencionálními zákazníky – odpovědi na dotazy třetích osob v rámci služby „Napište nám“
c) Prodej zboží a služby s ním spojené – vedení účtů zákazníků na e-shopu Správce na základě jejich registrace, plnění kupní smlouvy a jednání o jejich uzavření, plnění ostatních smluv
d) Vedení účetnictví

IV. DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZPRACOVÁNÍ

 

ZPRACOVÁNÍ Č. 1 – MARKETING

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce v rámci tohoto zpracování zpracovává osobní údaje za následujícími účely:
a) rozesílání obchodních sdělení, bulletinu, newsletterů či dárků
b) pořádání marketingových akcí (rozesílání pozvánek na tyto akce, komunikace s účastníky)

2. PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:
a) oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zejména jedná-li se o zákazníky správce, kteří si již u správce určité zboží zakoupili), případně souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení
b) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

3. ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:
a) jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon
b) jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon

4. DOBROVOLNOST ČI POVINNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) + b) Poskytnutí údajů pro účely marketingu je zásadně dobrovolné.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let ode dne jejich získání.

6. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

7. PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

8. ZPRACOVATEL

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

9. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka. Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).
Správce v souvislosti se zpracováním pro účely marketingu využívá profilování, a to sice zejména k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s konkrétními obchodními nabídkami a nabídkami marketingových akcí.

ZPRACOVÁNÍ Č. 2 – KOMUNIKACE S POTENCIONÁLNÍMI ZÁKAZNÍKY

 

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce v rámci tohoto zpracování zpracovává osobní údaje za následujícími účely:
a) možnost reagování na dotazy potencionálních zákazníků, kteří využijí možnosti této formy komunikace se Správcem, navázání nových obchodních vztahů

2. PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:
a) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

3. ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:
a) e-mail, případné jiné údaje, které subjekt údaje dle vlastního uvážení uvede v samotném textu zprávy Správci

4. DOBROVOLNOST ČI POVINNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Poskytnutí údajů pro tento účel je zásadně dobrovolné.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

a) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let ode dne jejich získání.

6. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

7. PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

8. ZPRACOVATEL

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

9. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka. Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).
Správce v souvislosti se zpracováním pro účely komunikace s potencionálními zákazníky nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

ZPRACOVÁNÍ Č. 3 – PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽBY S PRODEJEM SPOJENÉ

 

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce v rámci tohoto zpracování zpracovává osobní údaje za následujícími účely:
a) vedení účtů zákazníků na e-shopu Správce na základě jejich registrace
b) plnění kupní smlouvy a jednání o jejím uzavření
c) plnění ostatních druhů smluv

2. PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:
a) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení
b) + c) plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle téhož ustanovení obecného nařízení

3. ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:
a) jméno, příjmení, e-mail, adresa
b) + c) jméno, příjmení, IČ, e-mail, adresa, telefon

4. DOBROVOLNOST ČI POVINNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Poskytnutí údajů pro tento účel je povinné, pokud chce subjekt údajů využívat služeb našeho e-shopu v plném rozsahu, anonymní využívání je možné, ovšem pouze v omezené míře
b) Poskytnutí údajů pro tento účel je povinné, neboť bez něj není možné uzavřít a následně plnit kupní či jinou smlouvu.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

a) – c) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let ode dne jejich získání.

6. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ

a) – c) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

7. PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

8. ZPRACOVATEL

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

9. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka. Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).
Správce v souvislosti se zpracováním pro účely prodeje zboží a služeb s prodejem souvisejícími nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

ZPRACOVÁNÍ Č. 4 – VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A UCHOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

 

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce v rámci tohoto zpracování zpracovává osobní údaje za následujícími účely:
a) vedení účetnictví

2. PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:
a) plnění právní povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví (právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení

3. ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa, bankovní spojení, e-mail, VIN

4. DOBROVOLNOST ČI POVINNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je povinné, neboť se jedná o zákonný požadavek, kladený na Správce.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

a) Správce osobní údaje pro účel vedení účetnictví zpracovává po dobu 10 let.

6. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ

a) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

7. PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

8. ZPRACOVATEL

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

9. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

a) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka. Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).
Správce v souvislosti se zpracováním pro účely vedení účetnictví nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů ve vztahu ke zpracovávaným údajům a ve vztahu ke Správci má veškerá práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, především z obecného nařízení. Subjektu údajů svědčí zejména tato práva:
a) odvolání souhlasu – zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu, může subjektu údajů svůj souhlas zásadně kdykoliv odvolat.
b) právo na informace – toto právo je jedním ze základních práv subjektu údajů, přičemž od Správce se očekává v tomto směru automatická aktivita, aniž by se subjekt údajů tohoto práva domáhal. Správce tuto svou povinnost plní právě touto tzv. „informační povinností“, kterou právě čtete, neboť právě v tomto článku se subjekt údajů dozví veškeré informace o zpracováních, které Správce s osobními údaji provádí.
c) právo na přístup k osobním údajům – toto právo může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít, rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech:
– účely zpracování,
– kategorie dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
– doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
– existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
– právo podat stížnost u dozorového úřadu,
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
– skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
d) právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje, které o něm zpracovává, a zároveň aby Správce doplnil neúplné osobní údaje.
e) právo na výmaz – subjekt údajů má za splnění stanovených podmínek právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a které Správce zpracovává. Toto právo subjektu údajů vzniká v těchto případech:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
– subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a zároveň nesvědčí Správci ke zpracování jiný právní důvod,
– subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
– osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na Správce,
– osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
f) právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to sice v těchto případech:
– subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit,
– zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich použití,
– Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
– subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Dle obecného nařízení se omezením zpracování rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
g) právo na přenositelnost – subjekt údajů má na základě tohoto práva právo získat osobní údaje, které poskytl Správci a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím Správce, jestliže je zpracování založeno na souhlasu či na smlouvě a provádí-li se automatizovaně.
h) právo vznést námitku – zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely jeho oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě nadále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

VI. UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ – obecné informace

1. Jednou ze základních povinností Správce je umožnit subjektu údajů nenáročné a efektní uplatnění jeho práv. Ve vztahu ke Správci může proto subjekt údajů využít hned několik způsobů, pomocí kterých svá práva uplatní:
a) osobně na adrese sídla Správce, tj. Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
b) prostřednictvím adresy el. pošty: gdpr@cemat.cz
c) prostřednictvím poštovního podání, adresovaného na adresu Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
d) telefonicky na čísle +420 596 092 321.

2. Vašim požadavkům a žádostem v oblasti ochrany osobních údajů se budeme vždy snažit vyhovět v co možná nejkratším termínu, tj. bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce od podání žádosti či jiné podnětu.

3. Využije-li subjekt údajů možnost uplatnění svých práv dle odst. 1 písm. a), tj. osobně na adrese sídla Správce, rádi mu samozřejmě vyhovíme, ovšem vzhledem k okolnostem bude v takovém případě Správce povinen ověřit totožnost žadatele dle občanského průkazu či jiného dokladu, ze kterého bude zjevné, že žádající osoba je skutečně daným subjektem údajů. O každém ústním uplatnění práva subjektu údajů bude Správcem sepsán písemný záznam.

4. Uplatní-li své právo subjekt údajů elektronickou cestou, dostane se mu odpovědi Správce taktéž elektronickou cestou, nepožádá-li subjekt údajů výslovně o jinou formu odpovědi.

5. Náklady na uplatnění práv subjektu údajů nese výhradně Správce, ledaže se jedná o žádost zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou. Žádostí zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou je zejména opakovaná žádost totožného subjektu údajů týkající se téhož, jako předchozí žádosti či žádosti tohoto subjektu údajů, nebo také žádost nepřiměřené rozsáhlá, kterou Správce nemůže být schopen v zákonné lhůtě vyřídit.

6. S ohledem na zvolenou formu uplatnění práva je možné uplatňovat práva subjektu údajů v následujících:
a) osobně na adrese sídla – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu, tj. od cca 7:00 do 15:30
b) e-mailem – bez časového omezení
c) poštou – bez časového omezení
d) telefonicky – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu uvedenou u bodu a), v případě dočasné nedostupnosti čísla Vás bude pověřená osoba kontaktovat zpět, jakmile to bude možné.

VII. JEDNOTLIVÁ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

1. odvolání souhlasu
Zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo kdykoliv takový souhlas odvolat. Subjekt údajů tak může učinit kterýmkoli výše uvedeným způsobem, tj. osobně na adrese sídla Správce, mailem, telefonicky či dopisem. Vzhledem ke konsekvencím odvolání si dovolujeme doporučit písemnou formu odvolání, tj. dopisem či mailem, případně ústní uplatnění práva s pořízením písemného záznamu.

2. právo na přístup k osobním údajům
Toto právo, jak již bylo uvedeno výše, může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít. Rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech:
– účely zpracování,
– kategorie dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
– doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
– existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
– právo podat stížnost u dozorového úřadu,
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
– skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů je oprávněn žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je bezplatné, druhá a každá další kopie se přiměřeně zpoplatní tak, aby byly pokryty účelně vynaložené náklady Správce na pořízení takové kopie.

3. právo na opravu a doplnění
Subjekt údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na doplnění, nejsou-li úplné. Uplatní-li subjekt toto právo, je Správce povinen neprodleně předmětné osobní údaje zkontrolovat a případně zjednat nápravu, o čemž Správce subjekt údajů informuje bez zbytečného odkladu. Stejně tak Správce bude Subjekt údajů informovat, dojde-li k závěru, že jeho námitka je nedůvodná. Veškeré úkony Správce směrem k subjektu údajů musejí mít písemnou formu pod hrozbou neplatnosti, které se může subjekt údajů ve lhůtě přiměřené okolnostem dovolat.

4. právo na výmaz
Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. e). Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů, nebo jejich vymazání z multimediálních nosičů či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů a:
a) uzná žádost subjektu údajů za důvodnou a osobní údaje subjektu vymaže, nebo
b) oznámí subjektu údajů, že jeho osobní údaje nemůže vymazat z jednoho z níže uvedených důvodů.
V době mezi podáním žádosti subjektu údajů a vyřízením této žádosti Správce předmětné osobní údaje označí.
Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
b) pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů,
c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování,
e) určení, uplatnění a výkon práv Správce.

5. právo na omezení zpracování
Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. f). Uplatní-li subjekt údajů toto právo, Správce neprodleně posoudí, zda je žádost subjektu důvodná, především, zda jsou splněny uvedené podmínky pro uplatnění tohoto práva. Osobní údaje, kterých se zpracování týká, Správce řádně označí.
Jestliže dojde po posouzení Správcem k závěru, že zpracování předmětných osobních údajů má být omezeno, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Toto omezení se nevztahuje na prosté uložení osobních údajů.
Hodlá-li Správce omezení zrušit, je povinen subjekt informovat o okamžiku zrušení, jakož i o jeho důvodech.

6. právo na přenositelnost.
V případě, že předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje získané od subjektu údajů, které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, a to sice v těchto dvou případech:
a) zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů, nebo
b) se jedná o zpracování založené smlouvou se subjektem údajů a je realizované automatizovaně.
V rámci tohoto práva může subjekt údajů žádat:
a) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
b) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k rukám jiného správce osobních údajů, přičemž takové správce je subjekt údajů povinen dostatečně označit v žádost o přenesení osobních údajů.

7. právo na námitku
V případech, kdy Správci svědčí ke zpracování právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, tj. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, příp. právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, tj. oprávněný zájem Správce, svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči danému zpracování osobních údajů.
Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez zbytečného odkladu prověří. S právem na námitku úzce souvisí účely přímého marketingu. Zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjektu údajů právo vznést kdykoliv námitku proti takovému zpracování osobních údajů, které se ho týkají (včetně profilování). Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Správce musí přestat zpracovávat osobní údaje, vůči jejichž zpracování byla vznesena oprávněná námitka. To neplatí, jestliže pro další zpracování svědčí vážné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jestliže je další zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.